• zipen

Biz hakda

ZIPEN SANATY

ZIPEN SANATY, senagat enjamlary we ýörite himiki serişdeler bilen meşgullanýan ylym we tehnologiýa kärhanasydyr.ZIPEN INDUSTRY Hytaýyň ykdysady merkezi Şanhaýda ýerleşýär we üç kärhanadan ybarat: Zipen Industrial Equipment Co., Ltd., Zipen Chemical Co., Ltd. we Şanhaý Zipen International Trading Co., Ltd.

ZIPEN SANATY ýokary basyşly magnitli herekete getiriji reaktorlara, agitatorlara we dürli goldaw gurallaryna, şeýle hem üznüksiz reaksiýa laboratoriýasyna we synag reaksiýa ulgamlarynyň dürli toplumlaryna ünsi jemleýär.Täze nebithimiýa materiallary, himiýa, daşky gurşawy goramak we derman senagaty we ş.m. müşderiler üçin enjamlar we toplumlaýyn çözgütler bilen üpjün edýär.

ZIPEN INDUSTRY, şeýle hem 2-etil antrakinon (2-EAQ), trioktil fosfat (TOP), tetra-n-butiluriýa (TBU), işjeňleşdirilen alýumin, keramiki top we ş.m. ýaly wodorod peroksid çig malyny öz içine alýan ýörite himiki maddalar bilen meşgullanýar. şeýle hem bejeriş serişdesi Dimeryl-Di-izocyanate (DDI) we Isophorone di-isocyanate (IPDI) bilen üpjün edýär.

Şanhaý Zipen International Trading Co., Ltd ýokardaky önümleriň eksport işine ýöriteleşýär we dünýädäki müşderilere iň gowy hyzmaty hödürleýär we üpjünçilik zynjyrymyzyň kadaly geçmegini üpjün edýär.

Toparymyz we gymmatymyz

ZIPEN SANATY, ýokary himiýa inersenerleri, uly mehaniki inersenerler, taslama menejerleri we hünärmen halkara söwda adamlary ýaly hünärmen we tejribeli toparlardan durýar.Şeýle hem, uniwersitetler we beýleki gözleg institutlary, elektronika, maşyn we himiýa pudagy boýunça hünärmenler we professorlar bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Business team Builds a new company with puzzle

Müşderi
Üpjün ediji hökmünde müşderilerimiz bilen aragatnaşyk saklaýarys, olaryň pikirlerini we tekliplerini aç-açan pikir bilen diňleýäris, nämä mätäçdigine düşünýäris, önümleriň elmydama müşderileriň ylmy gözleglerine we önümçilik zerurlyklaryna laýyk gelmegi üçin enjamlaryň işleýşini yzygiderli gowulandyrýarys we umumy ösüş gazanmak.

Hil
Önümlerimiziň hiline ünsi jemleýäris.Önümlerimiziň her biri iberilmezden ozal zawodda "hünärli" netije bilen barlanýar.

Hyzmat
Müşderilerimiziň nämä mätäçdigini alada edýäris.Hyzmatymyz islän wagtyňyz we nirede gerek bolsa elýeterli.