• zipen

Himiki maddalar

 • Ceramic Ball

  Keramiki top

  Keramiki top nebit, himiýa, dökün, tebigy gaz we daşky gurşawy goramak pudaklarynda giňden ulanylýan farfor topy hökmünde hem bellidir.Reaktorlarda ýa-da gämilerde goldaw materialy we gaplaýyş materialy hökmünde ulanylýar.

 • Hydrogen Peroxide Production Material 2-ethyl-Anthraquinone

  Wodorod peroksid önümçilik materialy 2-etil-antrakinon

  Bu önüm wodorod peroksid öndürmek üçin ýörite ulanylýar.Antrakinonyň düzümi 98,5% -den ýokary we kükürdiň mukdary 5ppm-den pes.Önümiň hili, müşderileriň talaplaryna laýyk gelýändigine göz ýetirmek üçin eltilmezden ozal Üçünji tarapyň gözleg instituty tarapyndan nusga alar we barlanar.

 • TOP, Tris(2-ethylhexyl) Phosphate, CAS# 78-42-2, Trioctyl Phosphate

  TOP, Tris (2-etilheksil) fosfat, CAS # 78-42-2, Trioktil fosfat

  Esasan wodorod peroksid öndürmekde gidro-antrakinonyň erginçisi hökmünde ulanylýar.Şeýle hem ýangyny öçüriji, plastifikator we ekstraktant hökmünde ulanylyp bilner.Trioktil fosfat gidro-antrakinonyň ýokary erginine, ýokary paýlanyş koeffisiýentine, ýokary gaýnadýan nokadyna, ýokary fleş nokadyna we pes üýtgewsizligine eýe.

 • Activated Alumina for H2O2 production, CAS#: 1302-74-5, Activated Alumina

  H2O2 öndürmek üçin işjeňleşdirilen Alumina, CAS #: 1302-74-5, Işjeň Alumina

  Wodorod peroksid üçin ýörite işjeňleşdirilen alýumin, ak toplar we suwy siňdirmek ukyby bolan wodorod peroksid üçin X-tipli ýörite alýuminidir.Wodorod peroksid üçin işjeňleşdirilen alýumin köp kapilýar kanallara we uly ýer meýdanyna eýe.Şol bir wagtyň özünde, adsorbsirlenen maddanyň polýarlygyna görä kesgitlenýär.Suw, oksidler, sirke kislotasy, aşgar we ş.m. üçin güýçli ýakynlygy bar.

 • Hydrogen Peroxide Stabilizer

  Wodorod peroksid stabilizatory

  Durnuklaýjy wodorod peroksidiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.Önüm kislotaly we suwda ereýär.Himiki sintez prosesinde wodorod peroksidiň durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin organiki sintezde ulanylyp bilner.

 • DDI, CAS: 68239-06-5 Dimeryl Diisocyanate, Dimeryl-di- isocyanate

  DDI, CAS: 68239-06-5 Dimeryl Diisocyanate, Dimeryl-diococanate

  Içerki bazarda köplenç ulanylýan izosýanatlaryň ýokary zäherliligine we adam bedenine uly zyýan bermek üçin bio-täzelenip bilýän çig mal we innowasiýa tehnologiýasyny ulanmak arkaly pes zäherli dimer kislotasy diisosýanaty (DDI) ösdürdik.Görkezijiler ABŞ-nyň harby standartyna (MIL-STD-129) ýetdi.Izosýanat molekulasynda 36 uglerod ölçegli ýag kislotasynyň uzyn zynjyry bar we otag temperaturasynda suwukdyr.Pes zäherliligi, amatly ulanylmagy, erginleriň köpüsinde eremegi, dolandyrylýan reaksiýa wagty we suwuň pes duýgurlygy ýaly köp artykmaçlygy bar.Bu adaty ýaşyl bio-täzelenip bilýän ýörite izosýanat görnüşidir, ol mata timarlamak, elastomerler, ýelimleýji we möhürleýji, örtük, polotno we ş.m. ýaly harby we raýat meýdanlarynda giňden ulanylyp bilner.