• zipen

Synag düzediş ulgamy

Gysga düşündiriş:

Ulgam dört bölekden ybarat bolan awtomatiki usulda dolandyrylýan neopentil glikol NPG düzediş bölümi bolup, ol dört bölekden ybarat: material taýýarlaýyş bölümi, material iýmitlendiriş bölümi, düzediş diňi we önüm ýygnamak bölümi.Ulgam IPC arkaly uzakdan dolandyrmak we ýerdäki dolandyryş şkafy arkaly el bilen dolandyrmak üçin elýeterlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň öndürijiligi we gurluş aýratynlyklary

Maddy iýmitlendiriş bölümi, Mettleriň agram moduly we mikro we durnukly iýmit gözegçiligini gazanmak üçin mikro ölçeg adweksiýa nasosyny takyk ölçemek bilen garyşdyryjy we ýyladyş we temperatura gözegçiligi bolan çig mal saklaýjy bakdan durýar.

Düzediş bölüminiň temperaturasy gyzdyrmagyň, diňiň aşaky temperatura gözegçiliginiň we diňiň temperaturasyna gözegçilik etmegiň giňişleýin hyzmatdaşlygy arkaly gazanylýar.Minaranyň ýokarky kondensatory, daşarky ýag hammam aýlanyjysy tarapyndan gazanylýan kondensasiýa wagtynda belli bir temperaturany saklamaly.

Refleksi gatnaşyga gözegçilik, refleksi kellesi ýylylygy we ýylylygy tygşytlaýjy we gözegçilik ediji bilen amala aşyrylýar.Ulgamyň wakuumy üýtgeýän ýygylyk tizligini sazlaýan vakuum nasosy bilen amala aşyrylýar.Enjamlaryň tutuş toplumy, ýerdäki dolandyryş şkafynyň we uzakdaky kompýuteriň biri-biri bilen hyzmatdaşlygyndaky dolandyryş re modeimini kabul edýär, bu ýerde işledilip bilner, emma kompýuteriň uzakdan awtomatiki dolandyryşyny hem amala aşyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, derňew we hasaplamak üçin taryhy maglumatlary we egrileri tygşytlaýar.Enjamlaryň tutuş toplumy, işlemek aňsat, ygtybarly we ygtybarly umumy çarçuwada jemlenendir.

Dizaýn şertleri we tehniki parametrler

Dizaýn basyşy -0.1MPa, reaksiýa basyşy: -0.1MPa (MAX)
Dizaýn temperaturasy otagyň temperaturasy -300 ℃
Minaranyň çäýnek iş temperaturasy 250 ℃ (MAX)
Distillasiýa diňiniň iş temperaturasy 200 ℃ (MAX)
Distillasiýa diňinde DN40 * 700 dört bölüm bar, olary üç ýa-da iki bölege jemläp bolýar
Gaýtadan işlemek ukyby 1 ~ 2kg / sag neopentil glikol

Jemgyýetçilik işleriniň talaplary

Bu enjam ulanyjydan aşakdaky infrastrukturany üpjün etmegini talap edýär:
Elektrik üpjünçiligi: 380 VAC / 3 faza / 50 Hz
Kabel: 3 * 16 inedördül +2
Azot gaz çeşmesi
Sowuk suw çeşmesi


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Experimental Nylon reaction system

   Synag neýlon reaksiýa ulgamy

   Önümiň beýany Reaktor alýumin garyndy çarçuwasynda goldanýar.Reaktor, gurluşly we has ýokary standartlaşdyrylan flanesli gurluşy kabul edýär.Highokary temperaturada we ýokary basyşda dürli materiallaryň himiki reaksiýalary üçin ulanylyp bilner.Esasanam ýokary ýapyşykly materiallary garyşdyrmak we reaksiýa bermek üçin amatlydyr.1. Material: Reaktor esasan S-den ýasalýar ...

  • Experimental nitrile latex reaction system

   Synag nitril lateks reaksiýa ulgamy

   Çig mal çüýşesindäki Butadiene esasy prosesi öňünden taýýarlanýar.Synagyň başynda ulgam vakuum edilýär we tutuş ulgamyň kislorodsyz we suwsyz bolmagyny üpjün etmek üçin azot bilen çalşylýar.Dürli suwuk fazaly çig mal bilen taýýarlananlar we inisiatorlar we beýleki kömekçi serişdeler ölçeg tankyna goşulýar we butadien ölçeg tankyna geçirilýär.Aç ...

  • Catalyst evaluation system

   Katalizator baha beriş ulgamy

   Bu ulgam, esasan, wodorodlaşma reaksiýasynda palladiniň katalizatorynyň öndürijiligini bahalandyrmak we proses şertlerini gözlemek üçin ulanylýar.Esasy proses: Ulgam basyş sazlaýjy tarapyndan gözegçilik edilýän iki sany gaz, wodorod we azot bilen üpjün edýär.Wodorod köpçülikleýin akym gözegçisi bilen ölçelýär we iýmitlenýär, azot bolsa rotametr bilen ölçelýär we iýmitlenýär we soňra reaktora geçýär.Üznüksiz reaksiýa ...

  • Experimental PX continuous oxidation system

   Synag PX üznüksiz okislenme ulgamy

   Önümiň beýany Ulgam modul dizaýn düşünjesini kabul edýär we ähli enjamlar we turbageçirijiler çarçuwada birleşdirilýär.Üç bölegi öz içine alýar: iýmitlendiriji bölüm, okislenme reaksiýa birligi we aýralyk bölümi.Öňdebaryjy dolandyryş tehnologiýasyny ulanyp, çylşyrymly reaksiýa ulgamynyň, ýokary temperaturanyň we ýokary basyşyň, partlaýjylygyň, güýçli poslama, köp çäklendiriji kondensatyň aýratyn talaplaryna laýyk bolup biler ...

  • Polymer polyols (POP) reaction system

   Polimer poliollar (POP) reaksiýa ulgamy

   Önümiň beýany Bu ulgam, ýokary temperaturada we ýokary basyşda gaz-suwuk faza materiallarynyň üznüksiz reaksiýasy üçin amatlydyr.Esasan POP proses şertleriniň gözleg synagynda ulanylýar.Esasy proses: gazlar üçin iki port üpjün edilýär.Bir port howpsuzlygy arassalamak üçin azotdyr;beýlekisi pnewmatik klapanyň güýç çeşmesi hökmünde howa.Suwuk material elektron bilen takyk ölçelýär ...

  • Experimental polyether reaction system

   Synag polieter reaksiýa ulgamy

   Önümiň beýany Reaksiýa ulgamynyň tutuş toplumy poslamaýan polatdan ýasalan.PO / EO iýmitlendiriji klapan, iş wagtynda elektron ölçeg ölçeginiň täsir etmezligi üçin çarçuwada berkidilýär.Reaksiýa ulgamy poslamaýan polat turbasy we iňňe klapanlary bilen birikdirilip, kesilmegi we gaýtadan birikdirilmegi aňsat.Işleýiş temperaturasy, iýmitleniş akymynyň tizligi we P ...