HIGHokary hil önümlerini hödürleýäris

aýratyn önümler

 • High Temperature & High Pressure Magnetic Reactor

  Temokary temperatura we ýokary basyşly magnit reaktory

  Önümiň beýany 1. ZIPEN HP / HT reaktorlaryny 350bar aşagyndaky basyş we 500 to çenli temperatura üçin ulanylýar.2. Reaktor S.S310, Titan, Hastelloý, Zirkonium, Monel, Incoloýdan ýasalyp bilner.3. Işleýiş temperaturasyna we basyşyna görä ýörite möhürleýji halka ulanylýar.4. Reaktoryň üstünde göteriji diskli howpsuzlyk klapan bar.partlaýan san ýalňyşlygy az, dessine işleýiş tizligi çalt we ygtybarly we ygtybarly.5. Elektrikli motor bilen ...

 • Polymer polyols (POP) reaction system

  Polimer poliollar (POP) reaksiýa ulgamy

  Önümiň beýany Bu ulgam, ýokary temperaturada we ýokary basyşda gaz-suwuk faza materiallarynyň üznüksiz reaksiýasy üçin amatlydyr.Esasan POP proses şertleriniň gözleg synagynda ulanylýar.Esasy proses: gazlar üçin iki port üpjün edilýär.Bir port howpsuzlygy arassalamak üçin azotdyr;beýlekisi pnewmatik klapanyň güýç çeşmesi hökmünde howa.Suwuk material elektron şkalada takyk ölçelýär we yzygiderli akym nasosy bilen ulgama iýmitlenýär.Ilki bilen material reaksiýa berýär ...

 • Experimental polyether reaction system

  Synag polieter reaksiýa ulgamy

  Önümiň beýany Reaksiýa ulgamynyň tutuş toplumy poslamaýan polatdan ýasalan.PO / EO iýmitlendiriji klapan, iş wagtynda elektron ölçeg ölçeginiň täsir etmezligi üçin çarçuwada berkidilýär.Reaksiýa ulgamy poslamaýan polat turbasy we iňňe klapanlary bilen birikdirilip, kesilmegi we gaýtadan birikdirilmegi aňsat.Işleýiş temperaturasy, iýmitleniş akymynyň tizligi we PO / EO tanky N2 basyşy kompýuter tarapyndan awtomatiki usulda dolandyrylýar.Senagat kärdeşi ...

 • Experimental Nylon reaction system

  Synag neýlon reaksiýa ulgamy

  Önümiň beýany Reaktor alýumin garyndy çarçuwasynda goldanýar.Reaktor, gurluşly we has ýokary standartlaşdyrylan flanesli gurluşy kabul edýär.Highokary temperaturada we ýokary basyşda dürli materiallaryň himiki reaksiýalary üçin ulanylyp bilner.Esasanam ýokary ýapyşykly materiallary garyşdyrmak we reaksiýa bermek üçin amatlydyr.1. Material: Reaktor esasan S.S31603-den ýasalýar.2. Garyş usuly: Güýçli magnit birikdiriş gurluşyny we s ...

 • Experimental nitrile latex reaction system

  Synag nitril lateks reaksiýa ulgamy

  Çig mal çüýşesindäki Butadiene esasy prosesi öňünden taýýarlanýar.Synagyň başynda ulgam vakuum edilýär we tutuş ulgamyň kislorodsyz we suwsyz bolmagyny üpjün etmek üçin azot bilen çalşylýar.Dürli suwuk fazaly çig mal bilen taýýarlananlar we inisiatorlar we beýleki kömekçi serişdeler ölçeg tankyna goşulýar we butadien ölçeg tankyna geçirilýär.Reaktoryň ýag wannasynyň aýlanyşyny açyň, reaktordaky temperatura gözegçilik ...

 • Experimental rectification system

  Synag düzediş ulgamy

  Önümiň öndürijiligi we gurluş aýratynlyklary Maddy iýmitlendiriş bölümi, Mettleriň agram moduly we mikro we durnukly iýmitleniş gözegçiligini gazanmak üçin mikro ölçeg adweksiýa nasosyny takyk ölçemek bilen garyşdyryjy we ýyladyş we temperatura gözegçiligi bolan çig mal saklaýyş tankyndan durýar.Düzediş bölüminiň temperaturasy gyzdyrmagyň, diňiň aşaky temperatura gözegçiliginiň we diňiň temperaturasyna gözegçilik etmegiň giňişleýin hyzmatdaşlygy arkaly gazanylýar.Tuw ...

 • Catalyst evaluation system

  Katalizator baha beriş ulgamy

  Bu ulgam, esasan, wodorodlaşma reaksiýasynda palladiniň katalizatorynyň öndürijiligini bahalandyrmak we proses şertlerini gözlemek üçin ulanylýar.Esasy proses: Ulgam basyş sazlaýjy tarapyndan gözegçilik edilýän iki sany gaz, wodorod we azot bilen üpjün edýär.Wodorod köpçülikleýin akym gözegçisi bilen ölçelýär we iýmitlenýär, azot bolsa rotametr bilen ölçelýär we iýmitlenýär we soňra reaktora geçýär.Üznüksiz reaksiýa tempera şertlerinde amala aşyrylýar ...

 • Pilot/Industrial magnetic stirred reactors

  Uçarman / Senagat magnitli herekete getiriji reaktorlar

  Reaktor nebit, himiýa, rezin, pestisid, boýag, derman, iýmit önümlerinde giňden ulanylýar we dürli önümçilik proseslerine, iş şertlerine görä wulkanizasiýa, nitrifikasiýa, wodorodizasiýa, alkilýasiýa, polimerizasiýa, kondensasiýa we ş.m. basyş gämisini doldurmak üçin ulanylýar. we ş.m. reaktoryň dizaýn gurluşy we parametrleri dürli-dürli, ýagny reaktoryň gurluşy başga, standart däl konteýner enjamlaryna degişlidir.Umuman materiallar ...

Bize ynan, saýla

Biz hakda

 • Zipen Industry

Gysgaça düşündiriş :

ZIPEN SANATY ýokary basyşly magnitli herekete getiriji reaktorlara, agitatorlara we dürli goldaw gurallaryna, şeýle hem üznüksiz reaksiýa laboratoriýasyna we synag reaksiýa ulgamlarynyň dürli toplumlaryna ünsi jemleýär.Täze nebithimiýa materiallary, himiýa, daşky gurşawy goramak we derman senagaty we ş.m. müşderiler üçin enjamlar we toplumlaýyn çözgütler bilen üpjün edýär.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Zipen hakda iň soňky habarlar

 • Gysgaça giriş

  “Zipen Industrial Equipment Co., Ltd.” Hytaýyň içerki sebitlerinde himiýa tehnikasy pudagynda hünärmen öndüriji.Kompaniýa ösen tehnologiýa we güýçli tehniki güýç bilen önüm öndürýär.Ylmy barlaglary, önümçiligi, satuwy we importy we ...

 • Reaktoryň klassifikasiýasy we saýlanylyşy

  1. Reaktoryň klassifikasiýasy Materiallara görä, uglerod polat reaktoryna, poslamaýan polat reaktoryna we aýna bilen örtülen reaktora (emal reaktoryna) bölünip bilner.2. Reaktory saýlamak ● Köpugurly dispersiýa reaktory / Elektrik ýyladyş reaktory / Bug ýyladyş reaktory: olar giňden ...

 • Reaktoryň ulanylyşy we aýratynlyklary haýsylar?

  Reaktoryň ulanylyş aýratynlyklary Reaktoryň giňişleýin düşünilmegi, dürli proses talaplaryna laýyklykda fiziki ýa-da himiki reaksiýa, ýyladyş, bugarmak, sowatmak we pes tizlikli ýa-da ýokary tizlikli garyşyk reaksiýa funksiýalary bilen poslamaýan polatdan ýasalan gapdyr.Basyş gämileri ...