• zipen

Reaktoryň ulanylyşy we aýratynlyklary haýsylar?

Reaktoryň ulanylyş aýratynlyklary
Reaktora giňişleýin düşünmek, dürli proses talaplaryna laýyklykda fiziki ýa-da himiki reaksiýa, ýyladyş, bugarmak, sowatmak we pes tizlikli ýa-da ýokary tizlikli garyşyk reaksiýa poslamaýan polat gapdyr.Basyş gämileri GB150 (polat basyş gämisi), atmosfera basyş gämileri bolsa atmosfera basyş gämileri üçin BN / T47003.1-2009 (polat) kebşirleme standartyna eýermelidir.Netijede, reaksiýa prosesindäki basyş talaplary gäminiň dizaýny üçin dürli talaplara eýe.Önüm gaýtadan işlenmeli, synagdan geçirilmeli we degişli ülňülere laýyklykda berk işlemeli.Poslamaýan polat reaktorlary dürli önümçilik proseslerine we iş şertlerine görä üýtgeýär.Reaktoryň dizaýn gurluşy we parametrleri başga, ýagny reaktoryň gurluşy başga, standart däl konteýner enjamlaryna degişlidir.

Amal boýunça, aralyk işe we üznüksiz işe bölünýär.Umuman alanyňda, ýylylyk çalşyjy, ýöne içerki rulon ýylylyk çalşyjy ýa-da sebet ýylylyk çalşyjy hem gurlup bilner.Şeýle hem daşarky aýlanyş ýylylyk çalşyjy ýa-da refleksi kondensasiýa ýylylyk çalşyjy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.Garyşdyrmak garyjy pürs bilen ulanylyp bilner ýa-da howa ýa-da beýleki inert gaz köpürjigi bilen garylyp bilner.Suwuk fazanyň birmeňzeş reaksiýasy, gaz-suwuk faza reaksiýasy, suwuk-gaty faza reaksiýasy, gaz-gaty-suwuk üç fazaly reaksiýa üçin ulanylyp bilner.Reaksiýanyň temperaturasyna gözegçilik etmäge üns beriň, ýogsam reaksiýaňyz kiçijik termiki täsir bilen reaksiýa bolmasa, uly heläkçilik bolar.Aralyk işlemek birneme ýönekeý we üznüksiz işlemek has ýokary talaplary talap edýär.

Reaktory ulanmak üçin haýsy talaplar bar?
Garyşyk prosesiniň maksadyna we agitatoryň emele getirýän akymyna görä, bu prosese ulanylýan süýümiň görnüşine baha bermek has amatly usuldyr.Reaktorlar nebit, himiýa, rezin, pestisidler, boýaglar, dermanlar we iýmitlerde giňden ulanylýar.Wulkanizasiýa, nitrifikasiýa, wodorodlaşdyrma, alkilýasiýa, polimerizasiýa, kondensasiýa we beýleki basyş gämilerini doldurmak üçin ulanylýar: reaktorlar, reaktorlar, çüýrän küýzeler, polimerizatorlar we ş.m .;materiallara köplenç uglerod-marganes polat, poslamaýan polat, zirkonium, nikel esasly (Hastelloý, Monel, Inconel) erginleri we beýleki birleşdirilen materiallar girýär.


Iş wagty: 26-2021-nji oktýabr