• zipen

Önümler

 • High Temperature & High Pressure Magnetic Reactor

  Temokary temperatura we ýokary basyşly magnit reaktory

  1. ZIPEN, HP / HT reaktorlaryny 350bar aşagyndaky basyş we 500 to çenli temperatura üçin ulanylýar.

  2. Reaktor S.S310, Titan, Hastelloý, Zirkonium, Monel, Incoloýdan ýasalyp bilner.

 • Hydrothermal Synthesis Reactors

  Gidrotermiki sintez reaktorlary

  Gidrotermiki sintez reaktor birligi dürli şertlerde şol bir media toparyny ýa-da dürli şertlerde dürli media toparyny barlamak üçin ulanylyp bilner.

  Gidrotermiki sintez reaktor birligi şkaf korpusyndan, aýlanýan ulgamdan, ýyladyş ulgamyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Şkaf korpusy poslamaýan polatdan ýasalýar.Aýlanýan ulgam motor, dişli guty we aýlaw goldawyndan durýar.Dolandyryş ulgamy esasan şkafyň temperaturasyna we aýlanma tizligine gözegçilik edýär.

 • Homogeneous Reactor/Hydrothermal Reaction Rotary Oven

  Birmeňzeş reaktor / Gidrotermiki reaksiýa aýlanýan peç

  Birmeňzeş reaktor şkaf korpusyndan, aýlanýan böleklerden, gyzdyryjydan we gözegçilikden durýar.Şkaf korpusy poslamaýan polatdan ýasalýar.Aýlanýan ulgam motorly dişli gutydan we aýlaw goldawyndan durýar.Dolandyryş ulgamy esasan şkafyň temperaturasyna we aýlanma tizligine gözegçilik edýär.Birmeňzeş reaktor, dürli şertlerde şol bir media toparyny ýa-da şol bir şertlerde dürli media toparyny barlamak üçin birnäçe gidrotermiki sintez reaktor gämisini ulandy.

 • Pilot/Industrial magnetic stirred reactors

  Uçarman / Senagat magnitli herekete getiriji reaktorlar

  Reaktor nebit, himiýa, rezin, pestisid, boýag, derman, iýmit önümlerinde giňden ulanylýar we dürli önümçilik proseslerine, iş şertlerine görä wulkanizasiýa, nitrifikasiýa, wodorodizasiýa, alkilýasiýa, polimerizasiýa, kondensasiýa we ş.m. basyş gämisini doldurmak üçin ulanylýar. we ş.m. reaktoryň dizaýn gurluşy we parametrleri dürli-dürli, ýagny reaktoryň gurluşy başga, standart däl konteýner enjamlaryna degişlidir.

 • Catalyst evaluation system

  Katalizator baha beriş ulgamy

  Esasy proses: Ulgam basyş sazlaýjy tarapyndan gözegçilik edilýän iki sany gaz, wodorod we azot bilen üpjün edýär.Wodorod köpçülikleýin akym gözegçisi bilen ölçelýär we iýmitlenýär, azot bolsa rotametr bilen ölçelýär we iýmitlenýär we soňra reaktora geçýär.Üznüksiz reaksiýa ulanyjy tarapyndan kesgitlenen temperatura we basyş şertlerinde amala aşyrylýar.

 • Experimental rectification system

  Synag düzediş ulgamy

  Ulgam dört bölekden ybarat bolan awtomatiki usulda dolandyrylýan neopentil glikol NPG düzediş bölümi bolup, ol dört bölekden ybarat: material taýýarlaýyş bölümi, material iýmitlendiriş bölümi, düzediş diňi we önüm ýygnamak bölümi.Ulgam IPC arkaly uzakdan dolandyrmak we ýerdäki dolandyryş şkafy arkaly el bilen dolandyrmak üçin elýeterlidir.

 • Experimental nitrile latex reaction system

  Synag nitril lateks reaksiýa ulgamy

  Bu ulgam, yzygiderli iýmitlenmek we partiýa reaksiýasyna el bilen gözegçilik etmek arkaly, nitril lateksiň eksperimental gözlegleri we ösüşi üçin ulanylýar.

  Ulgam modul dizaýn düşünjesini kabul edýär we ähli enjamlar we turbageçirijiler üç bölegi öz içine alýan çarçuwada ýerleşdirilýär: çig mal saklaýjy bak, iýmitlendiriji bölüm we reaksiýa bölümi.

  PID gural dolandyryş ulgamy ulanylýar.Tutuş ulgam ygtybarly we täsirli synag meýdançasydyr.

 • Experimental Nylon reaction system

  Synag neýlon reaksiýa ulgamy

  Reaktor alýumin garyndy çarçuwasynda goldanýar.Reaktor, gurluşly we has ýokary standartlaşdyrylan flanesli gurluşy kabul edýär.Highokary temperaturada we ýokary basyşda dürli materiallaryň himiki reaksiýalary üçin ulanylyp bilner.Esasanam ýokary ýapyşykly materiallary garyşdyrmak we reaksiýa bermek üçin amatlydyr.

 • Experimental polyether reaction system

  Synag polieter reaksiýa ulgamy

  Reaksiýa ulgamynyň tutuş toplumy poslamaýan polatdan ýasalan.PO / EO iýmitlendiriji klapan, iş wagtynda elektron ölçeg ölçeginiň täsir etmezligi üçin çarçuwada berkidilýär.

  Reaksiýa ulgamy poslamaýan polat turbasy we iňňe klapanlary bilen birikdirilip, kesilmegi we gaýtadan birikdirilmegi aňsat.

 • Bench Top Reactor, Floor stand Reactor

  Oturylyşyň iň ýokary reaktory, poluň reaktory

  Oturgyç ýokarky reaktor, ýokary temperatura we ýokary basyşly reaktoryň we awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär, göwrümi 100-1000ml, ýönekeý we duýgur duýgur ekran işleýşi we adaty düwmäniň mehaniki we çylşyrymly meselelerini çözýän açyk operasiýa interfeýsi. gözegçilik;Hakyky wagtdaky ähli maglumatlary ýazga alyp we ýygnap biler we ulanyjylaryň islän wagtyna aňsatlyk bilen seredip we analiz edip bilýän reaksiýanyň temperaturasy, basyş, wagt, garyşyk tizligi we ş.m. ýaly onlaýn grafika bilen duýgur ekranda görkezip biler we USB fleş disk bilen eksport edip bolýar.Temperaturany, basyşy we tizlik egrilerini döredip biler we gözegçiliksiz işlemegi amala aşyryp biler.

 • Polymer polyols (POP) reaction system

  Polimer poliollar (POP) reaksiýa ulgamy

  Bu ulgam, ýokary temperaturada we ýokary basyşda gaz-suwuk faza materiallarynyň üznüksiz reaksiýasy üçin amatlydyr.Esasan POP proses şertleriniň gözleg synagynda ulanylýar.

  Esasy proses: gazlar üçin iki port üpjün edilýär.Bir port howpsuzlygy arassalamak üçin azotdyr;beýlekisi pnewmatik klapanyň güýç çeşmesi hökmünde howa.

 • Experimental PX continuous oxidation system

  Synag PX üznüksiz okislenme ulgamy

  Bu ulgam üznüksiz PX okislenme reaksiýasy üçin ulanylýar we senagat önümçiliginde diňiň görnüşini we çäýnek görnüşini simulýasiýa etmek üçin ulanylýar.Ulgam çig malyň üznüksiz iýmitlenmegini we önümiň üznüksiz zyňylmagyny üpjün edip biler we synagyň üznüksiz talaplaryny kanagatlandyryp biler.

12Indiki>>> Sahypa 1/2