• zipen

Polimer poliollar (POP) reaksiýa ulgamy

Gysga düşündiriş:

Bu ulgam, ýokary temperaturada we ýokary basyşda gaz-suwuk faza materiallarynyň üznüksiz reaksiýasy üçin amatlydyr.Esasan POP proses şertleriniň gözleg synagynda ulanylýar.

Esasy proses: gazlar üçin iki port üpjün edilýär.Bir port howpsuzlygy arassalamak üçin azotdyr;beýlekisi pnewmatik klapanyň güýç çeşmesi hökmünde howa.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu ulgam, ýokary temperaturada we ýokary basyşda gaz-suwuk faza materiallarynyň üznüksiz reaksiýasy üçin amatlydyr.Esasan POP proses şertleriniň gözleg synagynda ulanylýar.

Esasy proses: gazlar üçin iki port üpjün edilýär.Bir port howpsuzlygy arassalamak üçin azotdyr;beýlekisi pnewmatik klapanyň güýç çeşmesi hökmünde howa.

Suwuk material elektron şkalada takyk ölçelýär we yzygiderli akym nasosy bilen ulgama iýmitlenýär.

Material ilki bilen ulanyjynyň kesgitlän temperaturasy we basyşy astynda garylan tank reaktorynda reaksiýa berýär, soňra bolsa reaksiýa üçin turba reaktoryna zyňylýar.Reaksiýadan soň önüm kondensatorda kondensirlenýär we oflayn derňew üçin ýygnalýar.

Işleýiş aýratynlyklary: Ulgamyň basyşyny durnuklaşdyrmak, gaz basyşyna gözegçilik klapanynyň we reaktoryň rozetkasyndaky pnewmatik basyş dolandyryş klapanynyň hyzmatdaşlygy arkaly amala aşyrylýar.Temperatura PID temperatura gözegçilik usuly bilen dolandyrylýar.Enjamlaryň tutuş toplumyny meýdan dolandyryş kabineti we uzakdaky senagat kompýuterleri dolandyryp bilerdi.Maglumatlary ýazga alyp bolýardy we hasaplamak we derňemek üçin egriler ulanylyp bilner.

POP pilot zawody üçin esasy tehniki görkeziji näme?

Reaksiýa basyşy: 0.6Mpa;(MAX).
Dizaýn basyşy: 0.8MPa.
Garyşyk reaktoryň temperaturasyna gözegçilik aralygy: 170 ℃ (MAX), temperatura gözegçilik takyklygy: ± 0,5 ℃.
Turba reaktorynyň temperatura gözegçilik aralygy: 160 ℃ (MAX), temperatura gözegçilik takyklygy: ± 0,5 ℃.
Ölçeg nasosynyň kadaly işleýiş akymy 200-1200g / sag.

Duýduryş prosesiniň şertleri:
1.Synag iş temperaturasy ≤85 when bolanda duýduryş.
2. Synag iş temperaturasy ≥170 when bolanda duýduryş.
3. Synag iş basyşy ≥0.55MPa bolanda duýduryş.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Experimental nitrile latex reaction system

   Synag nitril lateks reaksiýa ulgamy

   Çig mal çüýşesindäki Butadiene esasy prosesi öňünden taýýarlanýar.Synagyň başynda ulgam vakuum edilýär we tutuş ulgamyň kislorodsyz we suwsyz bolmagyny üpjün etmek üçin azot bilen çalşylýar.Dürli suwuk fazaly çig mal bilen taýýarlananlar we inisiatorlar we beýleki kömekçi serişdeler ölçeg tankyna goşulýar we butadien ölçeg tankyna geçirilýär.Aç ...

  • Experimental Nylon reaction system

   Synag neýlon reaksiýa ulgamy

   Önümiň beýany Reaktor alýumin garyndy çarçuwasynda goldanýar.Reaktor, gurluşly we has ýokary standartlaşdyrylan flanesli gurluşy kabul edýär.Highokary temperaturada we ýokary basyşda dürli materiallaryň himiki reaksiýalary üçin ulanylyp bilner.Esasanam ýokary ýapyşykly materiallary garyşdyrmak we reaksiýa bermek üçin amatlydyr.1. Material: Reaktor esasan S-den ýasalýar ...

  • Experimental polyether reaction system

   Synag polieter reaksiýa ulgamy

   Önümiň beýany Reaksiýa ulgamynyň tutuş toplumy poslamaýan polatdan ýasalan.PO / EO iýmitlendiriji klapan, iş wagtynda elektron ölçeg ölçeginiň täsir etmezligi üçin çarçuwada berkidilýär.Reaksiýa ulgamy poslamaýan polat turbasy we iňňe klapanlary bilen birikdirilip, kesilmegi we gaýtadan birikdirilmegi aňsat.Işleýiş temperaturasy, iýmitleniş akymynyň tizligi we P ...

  • Catalyst evaluation system

   Katalizator baha beriş ulgamy

   Bu ulgam, esasan, wodorodlaşma reaksiýasynda palladiniň katalizatorynyň öndürijiligini bahalandyrmak we proses şertlerini gözlemek üçin ulanylýar.Esasy proses: Ulgam basyş sazlaýjy tarapyndan gözegçilik edilýän iki sany gaz, wodorod we azot bilen üpjün edýär.Wodorod köpçülikleýin akym gözegçisi bilen ölçelýär we iýmitlenýär, azot bolsa rotametr bilen ölçelýär we iýmitlenýär we soňra reaktora geçýär.Üznüksiz reaksiýa ...

  • Experimental rectification system

   Synag düzediş ulgamy

   Önümiň öndürijiligi we gurluş aýratynlyklary Maddy iýmitlendiriş bölümi, Mettleriň agram moduly we mikro we durnukly iýmitleniş gözegçiligini gazanmak üçin mikro ölçeg adweksiýa nasosyny takyk ölçemek bilen garyşdyryjy we ýyladyş we temperatura gözegçiligi bolan çig mal saklaýyş tankyndan durýar.Düzediş bölüminiň temperaturasy prehe-iň giňişleýin hyzmatdaşlygy arkaly gazanylýar ...

  • Experimental PX continuous oxidation system

   Synag PX üznüksiz okislenme ulgamy

   Önümiň beýany Ulgam modul dizaýn düşünjesini kabul edýär we ähli enjamlar we turbageçirijiler çarçuwada birleşdirilýär.Üç bölegi öz içine alýar: iýmitlendiriji bölüm, okislenme reaksiýa birligi we aýralyk bölümi.Öňdebaryjy dolandyryş tehnologiýasyny ulanyp, çylşyrymly reaksiýa ulgamynyň, ýokary temperaturanyň we ýokary basyşyň, partlaýjylygyň, güýçli poslama, köp çäklendiriji kondensatyň aýratyn talaplaryna laýyk bolup biler ...