• zipen

Reaktoryň klassifikasiýasy we saýlanylyşy

1. Reaktoryň klassifikasiýasy
Materiallara görä, ony uglerod polat reaktoryna, poslamaýan polat reaktoryna we aýna bilen örtülen reaktora (emal reaktoryna) bölmek mümkin.

2. Reaktory saýlamak
Köpugurly dispersiýa reaktory / Elektrik ýyladyş reaktory / Bug ýyladyş reaktory: nebit, himiýa, azyk, lukmançylyk, ylmy gözleg we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar.Polimerizasiýa, kondensasiýa, wulkanizasiýa, wodorodlaşma we esasy organiki boýaglar we araçylar üçin köp sanly himiki amallary tamamlamak üçin ulanylýar.

Poslamaýan polatdan reaktor
Nebit, himiýa senagaty, lukmançylyk, metallurgiýa, ylmy gözlegler, uniwersitetler we kollejler we ş.m. ýokary temperatura we ýokary basyşly himiki reaksiýa synaglary üçin amatlydyr.

Polatdan ýasalan PE reaktory
Kislotalar, esaslar, duzlar we spirtleriň köpüsi üçin amatly.Suwuk iýmit we derman çykarmak üçin amatly.Kauçuk örtük, aýna süýümli demir plastmassa, poslamaýan polat, titanium polat, emal we plastmassa kebşirlenen plastinka üçin iň oňat çalyşma.

Polat çyzykly ETFE reaktory
Poslama garşy ajaýyp öndürijiligi bar we kislotalaryň, aşgarlaryň, duzlaryň, güýçli oksidantlaryň, organiki birleşmeleriň we beýleki ýokary poslaýjy himiki serişdeleriň dürli konsentrasiýalaryna çydap bilýär.Temperatureokary temperaturaly suwuk kükürt kislotasynyň, gidroflor kislotasynyň, gidroklor turşusynyň we dürli organiki kislotalaryň poslamagy meselesini çözmek üçin iň oňat önüm.

Laboratoriýa bagyşlanan reaktor
Oňa gidrotermiki sintez reaktory, material: poslamaýan polatdan daşarky tank, polietrafluoroetilen (PTFE) içki käse diýilýär.Içerki ýokary temperatura, ýokary basyş, poslama garşylyk we belli bir temperaturada sintetiki himiki maddalar bilen üpjün edilýän ýokary arassalykly reaktor.Organiki sintezde, gidrotermiki sintezde, kristalyň ösmeginde ýa-da iýmit siňdiriş we täze materiallar, energiýa, daşky gurşaw in engineeringenerçiligi we ş.m. ugurlarynda ulanylýar. Uniwersitetiň mugallymçylyk we ylmy gözleg institutlarynda ylmy gözlegler üçin köplenç ulanylýan kiçi göwrümli reaktordyr. .Şeýle hem agyr metallary, pestisidleriň galyndylaryny, iýmit, palçyk, seýrek topraklar, suw önümleri, organika we ş.m. güýçli kislotany ýa-da aşgar we ýokary temperatura we ýokary basyşly howa gurşawyny ulanýan oturgyç siňdiriş tanky hökmünde ulanylyp bilner.


Iş wagty: 26-2021-nji oktýabr